Адно акно

Правы і абавязкі грамадзян пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур

Вытрымкі з Закона Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 2008 г. N 433-З «АБ АСНОВАХ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР», Закона Рэспублікі Беларусь ад 13 ліпеня 2012 года №412-З «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «АБ АСНОВАХ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭДУР»

Артыкул 10. Правы зацікаўленых асоб

Зацікаўленыя асобы маюць права:

звяртацца з заявамі ва ўпаўнаважаныя органы;
бясплатна атрымліваць ад упаўнаважаных органаў прадугледжаныя заканадаўствам аб адміністрацыйных працэдурах формы (бланкі) дакументаў, неабходных для звароту па ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур;
атрымліваць ад упаўнаважаных органаў растлумачэнне сваіх правоў і абавязкаў;
прымаць удзел у адміністрацыйных працэдурах асабіста і (або) праз сваіх прадстаўнікоў, калі іншае не прадугледжана заканадаўчымі актамі;
знаёміцца з матэрыяламі, звязанымі з разглядам сваіх заяў, рабіць з іх выпіскі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам аб дзяржаўных сакрэтах, камерцыйнай або іншай тайне, якая ахоўваецца законам;
атрымліваць адміністрацыйныя рашэнні або выпіскі з іх;
адклікаць сваю заяву ў любы час да заканчэння ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры;
абскарджваць прынятыя адміністрацыйныя рашэнні;
ажыццяўляць іншыя правы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

Артыкул 11. Абавязкі зацікаўленых асоб

Зацікаўленыя асобы абавязаны:

ветліва адносіцца да работнікаў упаўнаважаных органаў, не дапускаць нецэнзурных або абразлівых слоў або выразаў у адносінах да такіх работнікаў;
прадстаўляць ва ўпаўнаважаныя органы дакументы і (або) звесткі, уключаныя ў пералікі дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама дакументы, указаныя ў абзацах другім - сёмым пункта 2 артыкула 15 гэтага Закона, у выпадку запатрабавання такіх дакументаў;
уносіць плату, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур;
своечасова інфармаваць упаўнаважаныя органы аб змяненні месца жыхарства (месца знаходжання), месца знаходжання ў перыяд ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры;
выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства аб адміністрацыйных працэдурах.

Артыкул 17. Адмова ў прыняцці заявы зацікаўленай асобы

Упаўнаважаны орган адмаўляе ў прыняцці заявы зацікаўленай асобы: калі не прадстаўлены дакументы і (або) звесткі, уключаныя ў пералікі дакументаў і (або) звестак, якія прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі, а таксама дакументы, указаныя ў абзацах другім - сёмым пункта 2 артыкула 15 гэтага Закона,
у выпадку запатрабавання такіх дакументаў;
у іншых выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі.
Упаўнаважаны орган можа адмовіць у прыняцці пісьмовай заявы зацікаўленай асобы, калі не выкананы патрабаванні да формы або зместу такой заявы.
Упаўнаважаны орган можа адмовіць у прыняцці паўторнай заявы зацікаўленай асобы, у якой не змяшчаецца новых звестак, калі ў гэтым органе ёсць адміністрацыйнае рашэнне аб адмове ў ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры па заяве гэтай асобы.
Аб адмове ў прыняцці заявы зацікаўленай асобы ўпаўнаважаны орган у трохдзённы тэрмін з дня падачы такой заявы прымае адміністрацыйнае рашэнне, калі іншы тэрмін не ўстаноўлены заканадаўчымі актамі, пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. У выпадку адмовы ў прыняцці заявы зацікаўленай асобы такой асобе вяртаюцца прадстаўленыя разам з заявай дакументы і (або) звесткі.
Адмова ў прыняцці заявы зацікаўленай асобы не перашкаджае паўторнаму абыходжанню з ёй ва ўпаўнаважаны орган пасля ўстаранення недахопаў, якія з'явіліся прычынай адмовы.
Калі разгляд заявы зацікаўленай асобы не адносіцца да кампетэнцыі дзяржаўнага органа, іншай арганізацыі, дадзены дзяржаўны орган, іншая арганізацыя ў трохдзённы тэрмін з дня падачы такой заявы адмаўляюць у прыняцці заявы зацікаўленай асобы з указаннем упаўнаважанага органа або самастойна накіроўваюць яе ва ўпаўнаважаны орган з адначасовым апавяшчэннем аб гэтым зацікаўленай асобы.

Артыкул 18. Водгук заявы зацікаўленай асобы

Зацікаўленая асоба мае права адклікаць сваю заяву ў любы час да заканчэння ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, пісьмова паведаміўшы аб адкліканні ўпаўнаважаны орган, які разглядае заяву зацікаўленай асобы.
У выпадку адклікання заявы ўпаўнаважаны орган спыняе яе разгляд па сутнасці і вяртае зацікаўленай асобе арыгіналы прадстаўленых разам з заявай дакументаў і (або) звестак.

свернуть

Парадак абскарджання адказаў на пісьмовыя звароты грамадзян і прынятыя адміністрацыйныя рашэнні

Выписка из Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур»

Статья 30. Порядок обжалования административного решения

1. Заинтересованное лицо и третье лицо обладают правом на обжалование административного решения в административном (внесудебном) порядке.

2. Административная жалоба направляется в вышестоящий государственный орган (вышестоящую организацию) либо в государственный орган, иную организацию, к компетенции которых в соответствии с законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь относится рассмотрение таких жалоб (далее – орган, рассматривающий жалобу).

3. Обжалование административного решения в судебном порядке осуществляется после обжалования такого решения в административном (внесудебном) порядке, если иной порядок обжалования не предусмотрен законодательными актами.

В случае отсутствия органа, рассматривающего жалобу, административное решение уполномоченного органа может быть обжаловано непосредственно в суд.

Обжалование административного решения в судебном порядке осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным или хозяйственным процессуальным законодательством.

Статья 31. Срок подачи административной жалобы

1. Административная жалоба может быть подана в орган, рассматривающий жалобу, в течение одного года со дня принятия обжалуемого административного решения.

2. Орган, рассматривающий жалобу, вправе восстановить срок подачи административной жалобы в случае пропуска такого срока по уважительной причине (тяжелая болезнь, длительная командировка и др.).

Статья 32. Форма и содержание административной жалобы

1. Административная жалоба подается в письменной либо электронной форме.

2. В административной жалобе, подаваемой в письменной форме, должны содержаться:

наименование органа, рассматривающего жалобу;

сведения о заинтересованном лице и третьем лице (далее, если не указано иное, – лицо, подавшее административную жалобу):

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) – для гражданина;

наименование и место нахождения – для юридического лица;

наименование уполномоченного органа, принявшего обжалуемое административное решение;

суть обжалуемого административного решения;

основания, по которым лицо, подавшее административную жалобу, считает обжалуемое административное решение неправомерным;

требования лица, подавшего административную жалобу;

перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых вместе с административной жалобой;

подпись гражданина, либо подпись руководителя юридического лица или лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать административную жалобу, либо подпись представителя лица, подавшего административную жалобу.

3. Административная жалоба в электронной форме подается через единый портал электронных услуг с использованием средств идентификации, указанных в абзацах третьем и четвертом части первой пункта 6 статьи 14 настоящего Закона.

В административной жалобе, подаваемой в электронной форме, должны содержаться сведения, указанные в абзацах втором–восьмом пункта 2 настоящей статьи.

В случае подачи административной жалобы в электронной форме не требуется подписания электронной цифровой подписью документов и (или) сведений, прилагаемых к ней, если иное не предусмотрено законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.

РЕШЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЖАЛОБЕ

Статья 39. Виды решений по административной жалобе

При рассмотрении административной жалобы органом, рассматривающим жалобу, принимается одно из следующих решений:

об оставлении административной жалобы без рассмотрения;

об оставлении административного решения без изменения, а административной жалобы без удовлетворения;

об отмене административного решения и принятии нового административного решения;

о направлении административной жалобы в уполномоченный орган для повторного рассмотрения заявления заинтересованного лица с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению.

Статья 40. Форма и содержание решения по административной жалобе

Решение по административной жалобе принимается в письменной форме, и в нем должны содержаться:

дата и регистрационный номер решения;

наименование органа, рассматривающего жалобу;

сведения о лице, подавшем административную жалобу:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) – для гражданина;

наименование и место нахождения – для юридического лица;

дата и регистрационный номер обжалуемого административного решения, принятого в письменной форме;

наименование уполномоченного органа, принявшего административное решение;

суть обжалуемого административного решения;

основания, по которым лицо, подавшее административную жалобу, считает обжалуемое административное решение неправомерным, фактические обстоятельства, установленные при рассмотрении административной жалобы (не указываются в решении об оставлении административной жалобы без рассмотрения);

правовые основания и суть принятого решения по административной жалобе;

подпись работника органа, рассматривающего жалобу, к компетенции которого относится подписание такого решения.

Статья 41. Отмена административного решения и принятие нового административного решения. Направление административной жалобы в уполномоченный орган для повторного рассмотрения заявления заинтересованного лица

1. Орган, рассматривающий жалобу, отменяет административное решение и принимает новое административное решение в случае, если решение вопроса, изложенного в заявлении заинтересованного лица, относится к компетенции органа, рассматривающего жалобу.

2. Орган, рассматривающий жалобу, направляет административную жалобу в уполномоченный орган для повторного рассмотрения заявления заинтересованного лица с указанием допущенных нарушений и предложениями по их устранению в случае, если решение вопроса, изложенного в заявлении заинтересованного лица, относится к исключительной компетенции уполномоченного органа, решение которого обжалуется.

3. Основаниями для отмены административного решения и принятия нового административного решения, а также для направления административной жалобы в уполномоченный орган для повторного рассмотрения являются:

неполное выяснение уполномоченным органом обстоятельств, имеющих значение для осуществления административной процедуры;

несоответствие содержания административного решения материалам, полученным при рассмотрении заявления заинтересованного лица;

нарушение или неправильное применение законодательства при рассмотрении заявления заинтересованного лица.

Статья 42. Уведомление о принятом решении по административной жалобе. Вступление в силу решения по административной жалобе

1. Решение по административной жалобе выдается лицу, подавшему административную жалобу, либо направляется нарочным (курьером), по почте, в виде электронного документа не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

2. Решение по административной жалобе вступает в силу со дня его принятия, если иной срок не установлен в таком решении.

свернуть